Sosial media marketingi üçin Semaltyň gollanmasy


Mazmun tablisasy

 1. Giriş
 2. Sosial media marketing näme?
 3. Girmezden ozal Sosial media marketing
 4. Sosial media platformalary we marketing
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
 5. Sosial media marketing hyzmatlarynyň işi
  • Sosial media kampaniýalaryňyzy yzarlamak
  • Tölegli sosial media kampaniýalarynda ýeňiş gazanmak
  • Marka üçin gyzykly mazmun döretmek
  • Markanyň häzirki sosial media ýagdaýynyň derňewi
 6. Netije

1. Giriş

Sosial mediýa häzirki döwürde "ol"; Häzirki wagtda hemme kişi sosial mediýada. Şeýle-de bolsa, dürli sosial media platformalarynda ýaş topary, şeýle hem adamlaryň jyns aýratynlygy platformanyň işleýiş ukybyna görä üýtgeýär. Her niçigem bolsa, sosýal mediýanyň adamlara ýüzlenmeginiň we olary müşderi hökmünde almagyň usulydygyna şek ýok. Sosial media marketinginiň telekeçiligi ösdürmekde täsiri, şu günler Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok we ş.m. marketing esasly kampaniýalaryň köpelmeginiň sebäbi.
Siziň işiňizde marka şahsyýetiňizi doly görkezýän gowy kesgitlenen sosial media bolmagy zerur. Bu siziň işiňiz bu global internet eýýamynda möhüm bolup biler. Sosial media marketinginiň akymyny yzarlap bilmedik kompaniýalary barlaň we bu kärhanalaryň häzirki wagtda öz pudaklarynda yza galýandygyny görersiňiz.

2. Sosial media marketing (SMM) näme?

Sosial media marketing, täze we geljekki müşderileri ýerleşdirmek üçin giňelmek bilen bir hatarda bar bolan müşderileri saklamak üçin sosial media platformalaryny ulanýan iş strategiýasydyr. Bu strategiýa, bar bolan müşderiler we potensiallar bilen berk aragatnaşyk gurmakda täsirli. Müşderileriňiz/müşderileriňiz bilen aragatnaşyk saklamak we täze müşderiler/müşderiler almak, şeýle hem satuw we girdeji gazanmak üçin bu usuly ulanyp bilersiňiz.

Käbirleri SMM-ni a telekeçilik mahabatynyň görnüşi; bu belli bir derejede dogry. SMM mahabat usulyna sosial media platformalarynda marka bilen baglanyşykly mazmuny döretmek we paýlaşmak arkaly ýetýär.

Mundan başga-da, SMM öňdebaryjy gazanmak we maksadyna ýetmek üçin sosial media esasly tölegli mahabatlary hem ulanýar. Mazmun, adatça, markanyň sosial media platformalarynda şekil, wideo, tekst, blog ýazgylary we beýleki infografika görnüşinde ýerleşdirilýär.

3. Sosial media marketingine (SMM) girmezden ozal

Sosial media marketinginiň kärhanalar we guramalar üçin täsirlidigine şek ýok, ýöne bu netijelilik diňe SMM optimallaşdyrylan we strategiki taýdan elýeterli bolan ýagdaýynda gazanylyp bilner. .

SMM kampaniýalaryny döretmäge başlamazdan ozal ýetmek isleýän maksatlaryňyza düşüniň. Diňe yzarlaýjy binýadyňyzy gurmak isleýärsiňizmi ýa-da täze we bar bolan müşderiler bilen berk aragatnaşyk gurmak isleýärsiňizmi? Iş görnüşiňize we maksatly diňleýjiňize, ýagny B2B ýa-da B2C düşüniň.

Bu, maksadyňyza ýetmek üçin dogry SMM çemeleşmesini kesgitlär. Şeýle hem, maksatly diňleýjilere ýetmek üçin ulanmagyň iň gowy platformasyny bilmäge kömek eder. Mysal üçin, Tiktok we Snapchat-da orta ýaşly raýatlara we uly ýaşly toparlara ýüz tutup bilmersiňiz; olary Facebook-da has köp tapyp bilersiňiz.

Iş görnüşiňize we maksatly diňleýjilere düşünmekden başga-da, markaňyza we şahsyýetine üns bermeli. SMM çemeleşmäňiziň marka stiliňize laýyk gelýändigine göz ýetirmeli. Bu, işiňize aňsatlyk bilen tanalýan özboluşly şahsyýet berer.

4. Sosial media platformalary we marketing

Maksatly diňleýjiňize baglylykda, iň köp gönükdirilen sosial media platformaňyz üýtgäp biler. Siziňki “Facebook”, başga bir markanyň “Twitter” bolmagy mümkin. Maksatly müşderileriňize/müşderileriň iň köp ulanylýan platformasyna has köp üns bermeli bolsaňyz, beýleki esasy sosial media platformalarynda ýa-da pudagyňyza degişli bolan ýerlerde güýçli çykyş etmeli.

Aşakdakylar, markalaryň adatça sosial media marketing çemeleşmesini başlaýan esasy sosial media platformalarydyr. Esasylardan başga-da, “Youtube”, “Linkedin”, “Pinterest”, “Nextdoor”, “Quora”, “Reddit” we başgalar, markaňyzyň sosial media marketingini ösdürmek üçin peýdalanyp boljak beýleki sosial media platformalarydyr.

• Facebook

“Facebook” iň meşhur sosial media platformalarynyň biri hökmünde tanalýar we iň giňişleýin hasaplanýar. Allhli zady öz içine alýar, sebäbi dürli ýaş toparlary, jynslary, jemgyýetçilik we syýasy ýagdaýy bolan adamlar platforma çykýarlar.

Düzgünli ulanmak üçin “Facebook” -yň iň işjeň ulanyjylary 24 bilen 55 ýaş aralygyndadyr, hawa, şol ýaş toparyndaky erkeklerem, aýallaram ulanýarlar. “Facebook”, traffigi ýokarlandyrmak we möhüm maliýe görkezijileri üçin sosial mediany ulanyjylary çekmegiň täsirli usulydyr.

Bu platforma arkaly tekst, suratlar, wideolar, GIF-ler, ýatlamalar we hatda blog ýazgylary arkaly yzarlaýanlaryňyzy çekip bilersiňiz. “Facebook” -yň tölegli mahabatlary üçin ýöriteleşdirilen ulgamy bar; tölegli mahabatlary sargyt etmegi aňsatlaşdyrýar. Şeýle hem, “Facebook” mahabatlaryňyzy Instagram-a ibererdi, sebäbi ikisi-de bir guramanyň önümleri.

“Facebook” -yň gurlandygyny göz öňünde tutup, ýerli önüm öndürmekde ulanylyp bilner. SEO duýduryşlary, ýöne bu hem kampaniýalaryňyzy strategiki taýdan ýerleşdirmegiňize baglydyr. Semalt SEO-ny diňe sosial mediýada däl, eýsem web sahypaňyzda-da janlandyrsyn.


Facebook-da barlygyňyzy döretmek üçin, maksat bazaryňyzy gyzyklandyrjak topnotç mazmunyny täzelemeli. Bu, yzarlaýjylaryňyzyň işini dowam etdirmäge kömek eder. Postsazgylaryňyzy halamak we teswir bermek arkaly özara täsirleşerdiler; “Facebook” sahypaňyzyň gözden geçiriş sessiýasynda synlary galdyrarlar. Iň esasy zat, ýazgylaryňyzy paýlaşardylar we şeýlelik bilen öz yzarlaýjylaryny size habar bererdiler.

• Instagram

Instagram iň meşhur sosial media platformasy hasaplanýar. Ulanyjylarynyň takmynan 74% -i gündelik girýärler, bu bolsa sosial media marketing üçin peýdaly platforma bolýar. “Instagram” esasan 13-35 ýaşly erkekler we aýallar, esasanam aýallar tarapyndan ýygy-ýygydan ulanylýardy, emma ulanyjylaryň ýaşy/jynsy soňky döwürde üýtgemegini dowam etdirýär.

Markaňyzy Instagram-da satmagyň iň täsirli usuly, işiňiz üçin güýçli barlyk döretmekdir. Mazmunyňyzy ýygy-ýygydan täzeläň; bioňyzda markaňyz barada aç-açan, ýöne gyzykly maglumatlar bolsun. “Facebook” ýaly, “Instagram” ulanyjylary infografikany gowy görýärler; grafikasyz uzyn ýazgylar bilen meşgullanmak kyn. Şonuň üçin habaryňyzy we maglumatlaryňyzy yzarlaýanlaryňyza, şeýle hem potensial yzarlaýjylara/müşderilere ýetirmek üçin ajaýyp infografikany ulanmalysyňyz.

Şeýle hem, markaňyzyň habardarlygyny ýokarlandyrmak üçin Instagram täsir edijilerini ulanyň. Gatnaşyk strategiýalaryňyza goşmaça, markaňyzy has köp adam bilen tanyşdyrmak üçin Instagram-yň tölegli mahabat çemeleşmesini ulanmaly. Instagram-da SSM-iňiz üçin strategiýalary dörediň we köp wagt geçmänkä ep-esli tapawudy görersiňiz.

• Twitter

Twitter gyzykly sosial media platformasy bolup, onuň üsti bilen has köp kärhanalar we guramalar marka habardarlygyny ýokarlandyrýarlar we müşderileriniň gatnaşygyny ýokarlandyrýarlar. Marka habardarlygy we marka gatnaşygy Twitterde "aşakdakylar, twitler/retitler, halanýanlar we jogaplar" arkaly gazanylýar.

Sosial media marketing strategiýasyny Twitterde gowy ýerleşdirip bilseňiz, marka habardarlygyňyzyň, täze müşderileriň/müşderileriň goşulmagy we satuw/girdeji. “Twitter” -iň açary yzygiderlilik, çalt hereket etmek we gahar-gazap.

Dowamlylyk barada aýdanyňda, markaňyz bilen baglanyşykly maglumatlary ýygy-ýygydan twitlemek we tendensiýa degişli düşündirişler arkaly öz markaňyz yzygiderli yzarlaýanlaryň öňünde durmalydyr. Olary twitleriňize jogap bermäge itergi berjek interaktiw infografikalary we gysga tekstleri ýerleşdirip, olary çekmeli. Mundan başga-da, müşderiler twitterde size jaň edenlerinde, tiz hereket etmeli.

Arz-şikaýatlaryny beýan etsinler we mümkin boldugyça gysga wagtda çözmäge synanyşsynlar; Müşderiler muňa ýokary baha bererdiler. Mundan başga-da, muny görýän potensial müşderiler otlyňyza goşulmaga meýilli, sebäbi markaňyzyň olara sypaýyçylyk bilen çemeleşjekdigini bilýärler. “Twitter” -de tendensiýa köp zat gerek däldigini ýadyňyzdan çykarmaň; oňyn sebäplere görä tendensiýa etmegi maksat ediniň, bu siziň işiňize köp peýdaly bolar.

5. Sosial media marketing hyzmatlarynyň (SMMS)

• Markanyň häzirki sosial media ýagdaýynyň derňewi

Topnotch SMMS, islendik sosial media marketing strategiýasyny durmuşa geçirmezden ozal, markaňyzyň häzirki basgançagy we sosial media barlygy nukdaýnazaryndan derňew geçirer. Şeýle hyzmat SMMS döretmezden ozal markaňyza, bäsdeşlerine we maksatly diňleýjilere düşünmek üçin bazar derňewini geçirer. Ondan soň SMMS strategiýany işläp düzüp we markanyň habardarlygyny ýokarlandyrjak täze çemeleşmeleri düzüp biler.

• Marka üçin özüne çekiji mazmun döretmek

Sosial media marketing hyzmaty SMM-den nädip peýdalanyp boljakdygyny bilýänligi sebäpli, ony başlar markaňyz üçin üýtgeşik, ýöne özüne çekiji mazmun döretmek. Markaňyzyň sosial media yzarlaýjylary bilen ajaýyp mazmunly gatnaşygy gazanmak bilen bir hatarda, hyzmat markaňyzyň üýtgeşik sesini proýektirlemek üçin hem jogapkärçilik çekýär.

Sosial media marketing eşigi siziň markaňyz üçin mazmun döreder we mazmuny wagtynda ýerleşdirmek üçin mazmuny düzer. Marketing hyzmaty, söhbetlerine we teswirlerine jogap bermek bilen markaňyzyň işjeň sosial media yzarlaýjylary bilen aragatnaşyk saklar. Şeýle hem, markaňyzyň sosial media barlygyna gözegçilik etmek üçin jogapkärdirler.

• Netijeli tölegli sosial döretmek Mediýa kampaniýalary

Iň ýokary sosial media marketing hyzmaty, sosial media barlygyny ýokarlandyrmak we girdeji artdyrmak üçin markaňyz üçin dürli tölegli kampaniýalary özleşdirmeli. Bu eşik, maksatly diňleýjilere strategiki taýdan ýetmek üçin döredilen ýokary öndürijilikli mahabatlary döreder. Markaňyzyň pudagy bilen baglanyşykly sosýal mediýa täsir edijilerine ýüz tutup, önümleriňizi we hyzmatlaryňyzy goldamaklaryny islärdiler.

• Sosial media kampaniýalaryňyzy yzarlamak

Işe alýan islendik sosial media marketing hyzmaty sosial media platformalaryňyzy yzygiderli optimizirlemek we yzarlaýanlaryňyzyň gatnaşygyny yzarlamak üçin jogapkärçilik çekýär. Marketing eşigi, sosial media marketing strategiýasy girizileli bäri gazanan üstünlikleriňizi seljermek bilen organiki we tölegli kampaniýalaryňyzy yzarlaýar. Şeýle hem, sosial media synlaryňyza we pikirleriňize, ýatlamalaryňyza we halanýanlaryňyza gözegçilik edýärler.

Umuman aýdanyňda, sosial media marketing hyzmaty sosial media platformalaryňyzy bilen sinhronlaşdyrar. markalaryňyzyň web sahypasy, sosial mediýaňyzdan we kampaniýaňyzdan iň gowularyny almaga kömek eder . Semalt, ajaýyp netijeleri gazanmak üçin sosial media platformalaryňyzy web sahypaňyz bilen sinhronlamaga kömek edip biler.

6. Netije

Häzirki zaman dünýäsinde, kärhanalar müşderileriň isleglerini we müşderilerini yzarlamak üçin sosial media platformalaryny optimizirlemeli. Senagatda bäsdeşlige ukyply bolmak üçin, häzirki wagtda dünýäniň näderejede integrirlenendigini göz öňünde tutup, netijeli sosial media marketing hyzmaty gerek. Semaltyň sosial media marketinginde toplan uly tejribesi we tejribesi bilen, öz iş maksatlaryňyza ýetip bilersiňiz, işjeň we peýdaly onlaýn gatnaşygyny döredip bilersiňiz.

mass gmail